Tvorenie slov skracovaním

23.10.2012 19:10

 

Slovná zásoba je súhrn všetkých slov v národnom jazyku. Národným jazykom rozumieme spisovný jazyk a nárečia.

 

Slovná zásoba sa stále mení a vyvíja. Slovná zásoba sa rozširuje o nové slová a málo používané slová z nej vypadávajú.

 

Slovná zásoba sa rozširuje o nové slová:

 

  1. tvorením nových slov – odvodzovaním,

  2. tvorením nových slov - skladaním,

  3. skracovaním pomenovaní,

  4. prenášaním významu slov,

  5. spájaním slov do viacslovných pomenovaní,

  6. preberaním cudzích slov.

 

 

3. Rozširovanie slovnej zásoby skracovaním pomenovaní

 

Skracovaním slov vznikajú:

 

  • skratky,

  • iniciálové skratky,

  • skratkové slová,

  • značky.

 

 

Skratky:

 

 

Skratky vznikajú tak, že použijeme jednu alebo niekoľko začiatočných hlások slova. Zaskratkami slov vždy píšeme bodku.

 

 

Príklady:

 

doktor – Dr. , a tak ďalej – atď., singulár – sg., a podobne – a pod., strana – s., číslo – č., mužský rod – muž. r., jednotné číslo – j. č., napríklad – napr.

 

 

 

Iniciálové skratky:

 

Iniciálové skratky sú symboly zložené zo začiatočných písmen viacslovného názvu. Sú to napríklad skratky štátov, inštitúcií, organizácií, podnikov, novín atď. Iniciálové skratky neskloňujeme, píšeme ich s veľkými písmenami. Bodku za iniciálové skratky nepíšeme.

 

Príklady:

 

Slovenské národné divadlo – SND, Slovenská republika – SR, Európska únia – , Organizácia Spojených národov – OSN, Česká republika – ČR, Univerzita Komenského - UK

 

 

Zložité skratky sa pre lepšiu prehľadnosť oddeľujú medzerami.

 

Príklady:

 

Národná rada Slovenskej republiky – NR SR, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky - MŠ SR

 

 

 

Skratkové slová:

 

Skratkové slová vznikajú spojením začiatočných hlások alebo spojením slabík slov viacslovného názvu. Čítame ich ako slová a môžeme ich skloňovať.

 

Príklady:

 

Tatranský národný park – TANAP, Slovenská nafta – Slovnaft, Pieninský národný park – PIENAP, Chemický kombinát – CHEMKO, Slovenská turistická agentúra – SATUR

 

 

 

Značky:

 

 

Značky sú medzinárodné dohodnuté označenia meracích jednotiek, chemických značiek, hudobných značiek, peňažných mien, evidenčných značiek áut a pod. Za značkami nepíšeme bodku.

 

 

Príklady:

 

kyslík – O, sodík – Na, liter – l, milimeter – mm, kilogram – kg, evidenčná značka motorového vozidla – PB 6559HR, česká koruna – , chlorid sodný – NaCl, čas – t, rýchlosť – v, dráha - s

 

 

—————

Späť