Učivo 17.9.2012

17.09.2012 16:51

7.C

Opakovanie - slovesá

Vo vete vyjadrujú činnosť alebo stav.

Základný tvar slovesa sa volá NEURČITOK, má príponu - ť (byť, písať,...)

Rozdelenie slovies:  plnovýznamové (behať, kráčať, kresliť,...) a neplnovýznamové - pomocné ( chcieť, môcť, smieť, začať, skončiť,...)

Zvratné slovesá : česať sa, umývať sa, rozumieť si,...

Gr.kategórie slovies: osoba, číslo, čas, spôsob. Pozor na spôsob podmieňovací - má iba prít. a min.čas.

 

Slovesá môžu stáť aj v úlohe vetného člena - hlavného vetného člena PRÍSUDKU.

Prísudok môže byť vyjadrený slovesom alebo niekoľkými slovesami, vtedy ho voláme SLOVESNÝ ( píšem, čítajú, chce tancovať, nesmie začať plakať,...)

Keď je prísudok vyjadrený slovesom byť + pods,menom alebo slovesom byť + príd.menom, voláme ho MENNÝ ( je Afričan, bol čestný, sú nepríjemní,...)

 

Domáca úloha: Urči druh prísudku vo vetách, ktoré sme si nadiktovali do zošita ( či je menný alebo slovesný).

 

7.A

Opakovanie - spodobovanie

 

Spodobovanie je jav, kedy sa jedna hláska spodobuje na inú, znelá na neznelú a naopak. Pri spodobovaní hlásku inak píšeme a inak vyslovujeme.

Znelé spoluhlásky: b, d, ď, g, dz, dž, z, ž, h, v

Neznelé spol.: p, t, ť, k, c, č, s, š, ch, f

Dochádza k nemu:

1. na začiatku slova: včela, včera, vták, vtedy,...

2. na konci slova: chlapcov, zub, loď, od, pred,...

3. vo vnútri slova: rozprávka, dievka, odpoveď,...

4. na hranici medzi slovami (kvôli splývavej výslovnosti): loď odplávala, bozk od mamy,hráč ľadového hokeja,...

 

Opakovanie - melódia

 

Vo vetách môže byť melódia

1. klesavá - vo všetkých oznamovacích a rozkazovacích vetách a dopĺňacích otázkach (na zač.majú opyt.zámená kto, čo, kde, kedy, prečo a pod.)

2. stúpavá  - pri zisťovacích otázkach ( na zač.majú sloveso: Videl si už ten film? Boli ste včera doma?)

3. polostúpavá - v súvetiach

 

Domáca úloha prac.zošit str.2 cv.2, vypracuj podľa zadania.

Celý mesiac opakujeme učivo predch.ročníka.

 

—————

Späť