Učivo: Skloňovanie pods.mien žen.rodu - vzory žena a ulica

28.01.2013 17:22

Podľa vzoru žena a ulica skloňujeme podstatné mená žen.rodu zakončené na  - a.

Tie, ktoré majú pred samohláskou  -a tvrdú alebo obojakú spoluhlásku, skloňujeme podľa vzoru ŽENA.(napr. mačka, dúha, dýka,...)V G jedn.čísla a v N množnom čísle budú mať v prípone -Y!!! (bez mačky - dve mačky, bez dúhy, dve dúhy,...)

 

Tie, ktoré majú pred samohláskou  -a mäkkú spoluhlásku, skloňujeme podľa vzoru ULICA. (napr. ruža, papuča, dyňa,...) V G jedn.čísla a v N množ.čísla budú mať v prípone -E ( bez ruže - dve ruže, bez papuče - dve papuče,...)

 

Zhrnieme si to:

- ak je pods.meno ženského rodu  a je zakončené na -a, všímame si, čo je pred samohláskou a: ak je mäkká spoluhláska a v N pl je zak. na -e, tak sa skloňuje podľa vzoru ulica, napr.:

skriňa - pred -a má Ň, v množ.čísle skrinE------->ulica

- ak je pods.meno ženského rodu a je zakončené na  - a a pred ním je tvrdá alebo obojaká spoluhláska, sklňujeme ho podľa vzoru žena:

žaba - pred -a má oboj.spoluhl.B, v množ.čísle žabY ---------->žena

Ak sa skloňuje podľa vzoru žena, vždy je v prípone Y !!! 

 

 

—————

Späť